Vejledning om gravsteder på Vestermarie kirkegård

 

 

 

Vejledning om gravsteder på

Vestermarie Kirkegård

 

Gældende fra 1. januar 2021

 

Almindelige oplysninger:

 

Ved begravelse forstås jordbegravelse af kiste på kirkegården.

 

Ved bisættelse forstås kremering af kiste på Rønne krematorium og efterfølgende nedsættelse af askeurne på Vestermarie kirkegård.

 

Den kirkelige handling i Vestermarie kirke i forbindelse med begravelse eller bisættelse er gratis for medlemmer af folkekirken.

 

Eventuel pyntning af kirken er efter regning.

 

For kremering i Rønne krematorium og leje af Rønne kapel til højtideligheden i forbindelse med ligbrænding betales der efter Rønne kirkegårds takster.

 

 

 

 

 

Gravstedstyper:

·         Traditionelt kistegravsted med kantsten eller hæk omkring

·         Kistegravsted i græs med lille hagesmæk foran stenen

·         Urnegravsted i græs med lille hagesmæk foran stenen

·         Lille urnegravsted med kantsten omkring

·         Anonym urnefællesgrav uden sten

 

Der skal altid som minimum betales for leje af et gravsted. Derudover kan der betales for vedligeholdelse af gravstedet pr. år, hvis ikke man selv ønsker at vedligeholde gravstedet. Der kan også betales et engangsbeløb for vedligeholdelse i hele fredningsperioden.

 

Kistegravsteder:

 

Fredningstiden på kirkegården er indeværende år + 20 år for kistegravsteder.  Men gravstedsindehaveren vil altid, ved henvendelse til graver eller kirkeværge, kunne forny et gravsted, det vil sige mod betaling beholde gravstedet udover fredningstiden.

 

I øvrigt regnes fredningstiden – i gravsteder med plads til flere – altid fra den sidst nedsatte og udløber ikke før efter de 20 år.

 

Ved fredningstidens udløb vil gravstedsindehaveren blive kontaktet skriftligt af kirken.

 

Priser og vilkår for de enkelte ydelser på kirkegården kan også ses på

www. bornholmsprovsti.dk.

 

Leje (erhvervelse) og fornyelse af et kistegravsted koster for en fredningsperiode

på 20 år: 1 kisteplads: 1.480,00 kr. - 2 kistepladser  2.334,00 kr.

for yderligere pladser betales 852,00 kr.

 

Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, koster leje og fornyelse af gravstedet

10 gange den anførte pris.

Gravning og tilkastning af grav koster 6.790,00 kr. for en voksengrav og

3.495,00 kr. for en barnegrav.

 

 

Pasning af gravsteder

 

Planter og gravsten på gravstederne betales og vedligeholdes af gravstedsindehaveren.

Dog kan der indgås aftale med graveren om pasning og/eller plantning af forårs- og sommerblomster og grandækning om vinteren.

Forårs- og sommerblomster, mospuder mv. betales efter dagspris.

Graveren kan – hvis det ønskes – være behjælpelig med anlæg og beplantning af gravsteder. Den ydelse betales efter forbrugt tid til timepris. Taksten herfor er

467,00 kr. pr. time foruden eventuelt indkøb af planter og materialer.

 

Eksempler på takster for renholdelse af gravstedet:                                                

1 kisteplads             1.445,00 kr.

2 kistepladser          1.910,00 kr.

3 kistepladser          2.160,00 kr.

 

Pleje og vedligeholdelse for kisteplads i græsgrav, som er tvungen, beløber sig til 19.300,00 kr. for hele fredningsperioden. 2 kistepladser i græs koster 26.000,00 kr.

 

Ved at indbetale et beløb til vedligeholdelse af et gravsted i hele fredningsperioden overtager kirken ren- og vedligeholdelse af gravstedet og fornyelse af de planter, der er sat, hvis de går ud eller bliver for store.

 

Det samlede beløb for en aftale om ren og vedligeholdelse i hele fredningsperioden  kan evt. indgå i boopgørelsen.

 

Ordningen med en fast aftale er frivillig. Dog skal der altid oprettes en obligatorisk aftale om pleje og vedligeholdelse ved kistegravsteder i græs.

 

Urnegravsteder:

 

Fredningstiden på kirkegården er indeværende år + 10 år for urnegravsteder.  Men gravstedsindehaveren vil altid, ved henvendelse til graver eller kirkeværge, kunne forny et gravsted, dvs. mod betaling beholde gravstedet udover fredningstiden.

Ved fredningstidens udløb vil gravstedsindehaveren blive kontaktet skriftligt af kirken.

 

Priser og vilkår for de enkelte ydelser på kirkegården kan også ses på

www. bornholmsprovsti.dk.

 

Leje (erhvervelse) og fornyelse af et urnegravsted koster for en fredningsperiode

på 10 år: 375,00 kr.

 

Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, koster leje og fornyelse af gravstedet

10 gange den anførte pris.

 

Nedsættelse af urne koster 705,00 kr.

 

Pasning af gravsteder

 

Pleje og vedligeholdelse for urne i græs, som er tvungen, beløber sig til

5.780,00 kr. for hele fredningsperioden.

 

Ved at indbetale et beløb til vedligeholdelse af et gravsted i hele fredningsperioden overtager kirken ren- og vedligeholdelse af gravstedet og fornyelse af de planter, der er sat, hvis de går ud eller bliver for store.

 

Det samlede beløb for en aftale om ren og vedligeholdelse i hele fredningsperioden  kan evt. indgå i boopgørelsen.

 

Ordningen med en fast aftale er frivillig. Dog skal der altid oprettes en fast aftale  ved urnegravsteder i græs.

 

Gravstedsindehaveren kan selv ren- og vedligeholde sit gravsted (dog ikke på græskirkegården).

 

Der må plantes etårige blomster på urnepladser i græs. Der skal bruges spidskrus eller granitvase som buketbeholder.

 

Pleje og vedligeholdelse af anonym urneplads i fællesgrav beløber sig til 4.330,00 kr. for hele fredningsperioden.

 

Urnen placeres i et græsareal, og den præcise placering kendes kun af kirkegårdens personale.

 

Pårørende kan ikke være med til urnenedsættelsen.

 

Blomster skal lægges ved fællesplænens mindesten.

 

 

I er altid velkomne til at henvende jer til:

 

Graver: Carsten Munk, telefon 5699 9410,

e-mail: vestermarie.kirkegaard@mail.dk

 

Kirkeværge: Else Holm Kofoed, telefon 4098 7269,

e-mail: kofoed_aavang@mail.tele.dk

 

 

Vestermarie Kirkegård

Kirkevej 24 k

Vestermarie

3700  Rønne